آزمايشگاه مكاترونيک

آزمایشگاه مكاترونیك با رویكرد ارائه یك راه حل عملی برگرفته از دانش مهندسی، استفاده مناسب از سنسورهای مختلف و كنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی برای كاربردهای متنوع ارائه میگردد. در این آزمایشگاه علاوه بر كنترلرهای قابل برنامه ریزی، سنسورهای مختلفی نظیر مافوق صوت، حرارتی، مجاورتی، مغناطیسی، مادون قرمز، رنگی، و تماسی، امكان انجام آزمایشهای تركیبی متنوع، مشابه با فرایندهایی صنعتی را مهیا میسازد. كنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی موجود در آزمایشگاه از نوع آلن- بردلی بوده و مجهز به كلید توقف اظطراری، تایمر، رله و تابلوی كنترلی میباشند. هر واحد كاری موجود در این آزمایشگاه مجهز به یك كامپیوتر و نرم افزار مربوطه میباشد كه امكان آموزش برنامه نویسی و شبیه سازی فرایندهای واقعی قابل كنترل توسط كنترلرهای منطقی را میسر میسازد.

Responsive Image