آزمايشگاه ماشينهای الكتريكی
این آزمایشگاه با هدف تقویت تجربه عملی دانشجویان و آشنایی آنها با ساختار داخلی، اصول فیزیكی و عملكردی ماشینهای الكتریكی مختلف طراحی شده است. دانشجویان با فراگیری مفاهیم پایه الكتریسیته و مغناطیس امكان انجام آزمایشهای متنوعی را با ماشینهای الكتریكی مختلف نظیر موتورها و ژنراتورهای جریان مستقیم سری و موازی، موتورهای القایی و سنكرون سه فاز جریان متناوب، آلترناتورها، ترانسفورماتورهای تك فاز و سه فاز و سایر دستگاههای الكترومكانیكی مشابه با تجهیزات واقعی را تجربه می كنند.
Responsive Image