آزمايشگاه مدار الكتريكی
این درس امكان آشنایی دانشجویان با تجهیزات الكتریكی را مهیا نموده و فرصت مناسبی برای انجام كارهای عملی و تجربی را با استفاده از تجهیزات و مدارهای الكتریكی در اختیار آنها قرار میدهد. همچنین تجربه كاركردن با تجهیزات مدرن موجود در این آزمایشگاه میتواند زمینه ساز مناسبی برای كار در یك محیط صنعتی باشد. دانشجویان در این آزمایشگاه با مفاهیمی نظیر آشنایی با تشجهیزات آزمایشگاهی، قانون اهم، تئوری مدار، منبع ولتاژ، مشخصات و ویژگیهای مدارهای جریان متناوب، خازن و سلف، مدارهای مقاومتی، خازنی و سلفی سری و موازی و نیز پدیده تشدید در مدارهای الكتریكی آشنا می شوند.
Responsive Image