آزمايشگاه نيوماتيک
آزمایشگاه نیوماتیك یكی از آزمایشگاههای كاربردی است كه برای مقاصد آموزشی و تحقیقاتی ایجاد شده است. امكانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه فرصت انجام مطالعات نظری، شبیه سازی و پشتیبانی انجام كار تجربی در این حوزه را برای دانشجویان كارشناسی و تحصیلات تكمیلی فراهم میسازد. هدف اصلی این آزمایشگاه فراهم سازی امكان بهره گیری از دانش بین رشته ای برای طراحی و توسعه مدارهای هیدرولیكی و نیوماتیكی مورد استفاده در اتوماسیون ماشین آلات تولیدی متداول در صنعت است.
Responsive Image